ทส. เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ

ที่มา : http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=10778

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติมองค์ความรู้และศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุทยานแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทิศทางการจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการอภิปรายการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติเพื่อประชาชน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย กิตติยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง จำนวน 265 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ